Location Nanjing

Siemens Ltd., China Nanjing Branch
4F, No. 37, Yihuai Street, Jiangning,
Nanjing, 211100
China